Obecny czas to
Statut Stowarzyszenia Uronef - Nasze Dzieci PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
08.10.2006.
ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY


§ 1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Uronef - Nasze Dzieci, zwane dalej stowarzyszeniem.
§ 2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar całej Polski, a siedzibą władz jest miasto Warszawa .
2. Ze względu na rozproszenie członków wszelka korespondencja i komunikacja może być kierowana zarówno w formie pisemnej na adres siedziby stowarzyszenia, jak i poprzez wykorzystanie środków przekazu elektronicznego.
3. Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowując jednak pełną samodzielność organizacyjną określoną w statucie.
§ 3
Stowarzyszenie działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawę Prawo o stowarzyszeniach.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§ 6
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, znaków i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania jedynie majątkiem własnym. Członkowie stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 8
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną obywateli polskich rodziców, krewnych oraz przyjaciół dzieci z wadami i chorobami urologicznymi oraz nefrologicznymi ( układu moczowego) działającą na gruncie Konstytucji RP i ma na celu:
a) działanie na rzecz dzieci z wadami - chorobami urologicznymi oraz nefrologicznymi
b) zrzeszenie osób zainteresowanych w/w problematyką;
c) otaczanie opieką dzieci z wadami i chorobami urologicznymi oraz nefrologicznymi( układu moczowego) i ich rodzin;
d) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej;
e) budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz dzieci z w/w problemami;
f) organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów;
g) podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
h) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia skuteczności i komfortu leczenia dzieci z w/w wadami i chorobami
i) certyfikowanie ośrodków medycznych szpitalnych oddziałów szpitalnych z punktu widzenia chorego;

Sposoby działania prowadzące do osiągnięcia założonych celów statutowych:
a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu pozyskania środków na cele statutowe;
b) organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, strachu, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności;
c) organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną, socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej;
d) współdziałanie z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi dla dobra i na rzecz dzieci;


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 9
Członkowie Stowarzyszenia :

a) Członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską.
b) Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
c) Członkowie honorowi - osoby fizyczne zasłużone w pracy z dziećmi z chorobami i wadami urologicznymi i nefrologicznymi (układu moczowego), lub zasłużone w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach
§ 10
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i propagować jego idee,
b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 11
Członkowi honorowemu przysługują wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego. § 12
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.
2. Skreślenia z listy dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
d) śmierci członka.
3. Wykluczenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jak członka, lub godzi w dobre imię stowarzyszenia.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 ust. b) i w pkt. 3 umożliwia się członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
§ 13
1. Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie takie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA


§14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
b) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,
c) Komisja Rewizyjna.
3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 60% członków uprawnionych do głosowania.
5. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu jawnym.
6. W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.

WALNE ZEBRANIE

§ 15
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku, w pierwszym kwartale, w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenia planu działalności i budżetu, oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
3. Zarząd zawiadamia pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania do 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania.
4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,
d) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zmian statutu,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
g) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
h) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
i) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
l) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków.
7. Odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników

ZARZĄD

§ 17
1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków.
3. Walne Zebranie może podjąć decyzję o sposobie wyboru członków Zarządu. Przez dokonanie bezpośredniego
wyboru kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji, albo dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają funkcyjnych członków Zarządu. Ukonstytuowanie się Zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania dokonującego wyborów.
4. W przypadku zmian pełnionych funkcji w ramach Zarządu w trakcie jego kadencji, Zarząd o zmianach zawiadamia członków stowarzyszenia na piśmie w ciągu 14 dni od daty ich dokonania,
5. Zarząd może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu pochodzącego z wyboru, kadencja osoby, lub osób wybranych w tym trybie trwa nie dłużej niż pozostałych członków Zarządu.
§ 18 Do kompetencji i zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) zarządzanie i gospodarowanie funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
e) uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych,
f) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania oraz realizowanie jego uchwał i wytycznych,
g) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h) zwoływanie Walnego Zebrania,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy krajowe i międzynarodowe,
k) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez wszystkich członków Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
m) rekomendowanie kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia.
n) skreślanie i wykluczanie członków z szeregów Stowarzyszenia.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na 1/2 roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu, który ustala porządek obrad
3. Na uzasadniony wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi.
4. Prezes zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. W nagłych przypadkach Prezes może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
6. Uchwały i postanowienia Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych.
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby nie będące członkami Zarządu, a zaproszone przez Prezesa lub członka Zarządu wnoszącego o zwołanie posiedzenia.
9. Posiedzenia zarządu są protokołowane, a podpisuje je protokolant i przewodniczący posiedzeniu.
10. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
a) numer kolejny i datę posiedzenia,
b) nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
c) porządek posiedzenia,
d) istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,
e) stwierdzenie podjęcia uchwały i postanowień i ich treść oraz wyniki głosowania,
11. Zatwierdzone protokoły i uchwały dołączane są do Księgi Uchwał Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia nie podlegającym organowi zarządzającemu w wykonywaniu kontroli wewnętrznej lub nadzoru
2. Komisja składa się od 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej i gospodarczej Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na pół roku.
5. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się, co najmniej raz w roku. PRZEPISY WSPÓLNE DLA ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 21
1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Na członkach Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może ciążyć prawomocny wyrok za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionych funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 22
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje, subwencje, grunty, spadki i darowizny,
c) dochód z działalności statutowej,
d) dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych i działalności gospodarczej.
e) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy,
f) uzyskane środki pozabudżetowe z kraju i z zagranicy.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy zlecenia i o dzieło.
5. Zabrania się udzielania pożyczek, lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są w związku z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi
§ 23
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
§ 24
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
2. Umowy, akta oraz pełnomocnictwa podpisuje Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
3. Do ważności dokumentów finansowych wymagane są dwa podpisy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 25
1. Zmiany w Statucie i zmianę Statutu dokonuje Komisja Statutowa powoływana przez Zarząd.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na własność podmiotu określonego uchwałą Walnego Zebrania.
4. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji, osobę likwidującą i termin likwidacji.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
§ 27

Stowarzyszenie “Uronef - Nasze Dzieci” otrzymało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
w Warszawie pod nr 0000258377 dn. 07.06.2006r.Zmieniony ( 08.10.2006. )
 
 
 
Powered by Joomla!
2018 Copyright by uronef.pl. All rights reserved.